سید فرهاد حجازی

عضو هیئت مدیره

tahmasbi

مسعود طهماسبی

مدیرعامل

محسن عبادی

رئیس هیئت مدیره

مرتضی حقیقی

عضو هیئت مدیره

محمد مهدی برادران

نائب رئیس هیئت مدیره

امیرحسین ثروت جو

عضو هیئت مدیره