دکتر سید رضا علوی

عضو هیئت مدیره

KOLORO_1637775211000

مسعود طهماسبی

مدیرعامل

دکتر مرتضی حقیقی

رئیس هیئت مدیره

بهرام معماریان

عضو هیئت مدیره

امیرحسین ثروت جو

عضو هیئت مدیره

ساسان نورین مقدم

عضو هیئت مدیره