سید فرهاد حجازی

عضو هیئت مدیره

سعید شعرباف تبریزی

مدیرعامل

محسن عبادی

رئیس هیئت مدیره

مرتضی حقیقی

عضو هیئت مدیره

محمد مهدی برادران

نائب رئیس هیئت مدیره

امیرحسین ثروت جو

عضو هیئت مدیره