محمد مهدی برادران

نائب رئیس هیئت مدیره

KOLORO_1637775211000

مسعود طهماسبی

مدیرعامل

بهرام معماریان

رئیس هیئت مدیره

مرتضی حقیقی

عضو هیئت مدیره

امیرحسین ثروت جو

عضو هیئت مدیره

سید فرهاد حجازی

عضو هیئت مدیره