مسعود طهماسبی

تاریخ تولد: 1353
محل تولد : مشهد
تحصیلات : کارشناسی عمران – دانشگاه فردوسی مشهد . 1376 – با رتبه ممتاز و معدل 16/75
کارشناسی ارشد – مدیریت استراتژیك – سازمان مدیریت صنعتی . 1386
صالحیت حرفه ای : عضو سازمان نظام مهندسی مشهد با پروانه ی اشتغال پایه یك – طرح / نظارت / اجرا
رئیس هیئت مدیره شرکت مجری ذیصالح انبوه ساز پایه دو
آشنایی با قوانین و مقررات بیمه و قانون کار
مسئولیت های اجرایی :

1 -مدیرعامل شرکت مهندسی عمران دشت فراز 1375-1373
برخی پروژه های این شرکت :
– طرح هادی روستایی – جهاد سازندگی استان خراسان – 6 روستای خراسان رضوی
– منازل سازمانی آستان قدس رضوی / بلوار شفا – اجرای امانی
– منازل سازمانی شرکت برق / قاسم آباد – اجرای امانی
2 -مدیرعامل شرکت حدید برج 1384 -1375
برخی پروژه های این شرکت :
– احداث بیش از 23 مجتمع مسکونی بصورت کامل- طرح و اجرا و فروش یا بهره برداری با جذب سرمایه
مشارکت سرمایه گذاران خرد و کالن
– احداث هتل آپارتمان یزدان 36 واحدی اقامتی دوخوابه تا بهره برداری کامل
– پیمانکاری بازسازی هتل چهار ستاره صبا ( کارفرما وزارت دفاع ) – بلوار شهید قرنی
– احداث و بهره برداری مجتمع پزشکان خیابان ابن سینا ( 64 واحد ) – طرح – اجرا
– احداث پل روی انتهای مسیل قره خان – بلوار مصلی – کارفرما شهرداری مشهد

3 -اشتغال در شرکت مهندسین عمران مارون : 1390 -1384
– پروژه احداث فاز 4 مجتمع سیمان شرق – سرپرست کارگاه / مورد تقدیر قرارگرفته توسط کارفرمای
مجتمع سیمان شرق در چندین نوبت
– پروژه اجرای عملیات تکمیلی و محوطه کارخانه سیمان شرق 1390 -1388 -پیمانکار
4 -اشتغال در شرکت پیاب سازه گستر .
– پروژه احداث هتل پنج ستاره بهار – خیابان شیرازی . سرپرست کارگاه 1393-1390

5 -رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت ژرف بنیان توس – 1388 تاکنون
– برخی پروژه ها : احداث چندین سوله و سالن ورزشی – شهرداری مشهد – منطقه 5
– احداث 6 باب مدرسه – سازمان نوسازی مدارس
– اجرای کانال جمع آوری آبهای سطحی / شهرداری مشهد
– احداث شبکه فاضالب / آب و فاضالب مشهد.
6 -بعضی از مسئولیتهای فنی مرتبط دیگر :
– مشاور و مجری اردوگاه اتحادیه ی انجمنهای اسالمی دانش آموزان خراسان ) اردوبهشت واقع در گلمکان (
– ناظر ابنیه طرح احداث پارك بانوان بلوار هدایت . شهرداری مشهد.
– مشاور مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی در طرح اردوگاه زیارت .
7 -سوابق فرهنگی :
– عضو فعال بسیج دوران دانش آموزی و دانشجویی
– عضو اتحادیه انجمنهای اسالمی دانش آموزان خراسان
– عضویت در موسسه خدمات مشاوره ای آستان قدس رضوی و ارائه طرح تحقیقاتی در موضوع خانواده
که مورد تقدیر توسط امام جمعه فقید مشهد ) ایت ا… عبادی ( قرار گرفت.
– مدیریت تشکل های تربیتی دانش آموزی
– فعالیت محوری در خصوص عفاف و حجاب در موسسه خانه حجاب صدف و جبهه فرهنگی انقالب اسالمی
مدیریت مجموعه خانه حجاب صدف با موضوع تولید و عرضه ی محصوالت حجاب