کلیات برنامه اجرایی و بودجه عملیاتی

شرکت عمران و مسکن سازان ثامن در سال 1400

منابع سال 1400 :

  1. مشارکت در ساخت (تملک دارایی های سرمایه ای) 369،991 میلیون ریال
  2. وصول مطالبات       104،709 میلیون ریال
  3. درآمد اجاره املاک و مستغلات                         6،699 میلیون ریال
  4. حق الزحمه کارگزاری اجرای طرح                     11،000 میلیون ریال
  5. فروش املاک و مستغلات                               73،846 میلیون ریال

                   جمع منابع          566،246 میلیون ریال

مصارف سال 1400 :

  1. مصارف جاری 129،646 میلیون ریال
  2. مصارف سرمایه ای 390،786 میلیون ریال

   جمع مصارف       520،432 میلیون ریال

جدول قراردادهای فروش در املاک

ردیف تاریخ سند شماره سند شرح سند گردش بستانکار مانده بستانکار سال مالی توضیحات
1 1399/10/21 321 واگذاري واحد 510پروژه مسعود به خانم صديقه اميني قرارداد معاوضه به شماره 3873 ص96 مورخ 1396/12/28 2,649,440,535 1399 مشاهده
2 1399/12/18 419 فروش پرونده 1107پلاک 4542/1 طي قرارداد3679 ص99 مورخ 99/12/11 معاوضه پروژه ليليوم با پروژه بروجردي 10,886,000,000 1399 مشاهده
3 1399/12/18 419 فروش پرونده 1397پلاک 4552 الي 4549 طي قرارداد3679 ص99 مورخ 99/12/11 معاوضه پروژه ليليوم با پروژه بروجردي 62,310,000,000 1399 مشاهده
4 1399/12/18 419 فروش پرونده 1629پلاک 4542 طي قرارداد3679 ص99 مورخ 99/12/11 معاوضه پروژه ليليوم با پروژه بروجردي 15,659,000,000 1399 مشاهده
5 1399/12/18 419 فروش پرونده 1672پلاک 4539 طي قرارداد3679 ص99 مورخ 99/12/11 معاوضه پروژه ليليوم با پروژه بروجردي 16,778,180,000 1399 مشاهده
6 1399/12/18 419 فروش پرونده 2000پلاک 5355  طي قرارداد3679 ص99 مورخ 99/12/11 معاوضه پروژه ليليوم با پروژه بروجردي 29,710,187,600 1399 مشاهده
7 1399/12/18 419 فروش پرونده 2778پلاک 5354  طي قرارداد3679 ص99 مورخ 99/12/11 معاوضه پروژه ليليوم با پروژه بروجردي 21,277,929,000 1399 مشاهده
8 1399/12/18 419 فروش پرونده 2945پلاک 4545 طي قرارداد3679 ص99 مورخ 99/12/11 معاوضه پروژه ليليوم با پروژه بروجردي 47,678,000,000 1399 مشاهده
9 1399/12/18 419 فروش پرونده 2947پلاک 4553  طي قرارداد3679 ص99 مورخ 99/12/11 معاوضه پروژه ليليوم با پروژه بروجردي 31,238,167,000 1399 مشاهده
10 1399/12/18 419 فروش پرونده 3834پلاک 4540 طي قرارداد3679 ص99 مورخ 99/12/11 معاوضه پروژه ليليوم با پروژه بروجردي 32,456,000,000 1399 مشاهده
11 1399/12/18 419 فروش پرونده 4310پلاک 4544/1 طي قرارداد3679 ص99 مورخ 99/12/11 معاوضه پروژه ليليوم با پروژه بروجردي 21,693,000,000 1399 مشاهده
12 1400/02/18 22 بابت فروش مغازه های شماره 41 و17 پروژه ایمان طی قرارداد شماره 248 ص1400 مورخ1400/01/28 12,860,000,000 1400 مشاهده

املاک متعلق به شرکت در اختیار غیر با قرارداد اجاره

ردیف مستاجر اجاره بها وضعیت آدرس

مشاهده

1 مهدی یوسفی 108.000.000 زمین – پارکینگ میدان بیت المقدس – کوچه عیدگاه –

پشت دبیرستان مدرس سابق

مشاهده

2 محمد غفرانی 550.000.000 پارکینگ موقت پاسداران

مشاهده

3 علی اکبر رسولی 600.000.000 پارکینگ موقت شوشتری 7

مشاهده

4 شعبانی 366.000.000 تجهیز کارگاه تکیه بهادر خان

مشاهده

5 بخارائی 102.000.000 مغازه تجاری مجتمع تجاری باراد واحد 24

مشاهده

6 محمد غفرانی 725.000.000 پارکینگ موقت میدان طبرسی – ابتدای کوچه شهید

آصفی

مشاهده

7 ستاره آرمان توس

 

1.890.000.000 مجتمع تجاری عدالت نواب صفوی میدان عدالت مجتمع

تجاری عدالت

مشاهده

8 زاهد پیشه 7.200.000 پارکینگ موتور سیکلت و دوچرخه میدان طبرسی- کوچه جوادیه 3 بن

بست رئوف پلاک 22

مشاهده

9 غیاثی 96.000.000 مغازه تجاری مجتمع باراد واحد 1

مشاهده