.

  • فایل پیوست : فایل صوتی شما و یا مدرکی که می خواهید پیوست نمایید.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, mp3, wave, mp4, docx, doc.