جدول مزایده و مناقصه ها

جزئیات مهلت شرکت تاریخ فراخوان موضوع نوع
مشاهده 30/8/1400 20/8/1400
مجتمع مسکونی مسعود
مزایده
مشاهده 11/6/1400 4/6/1400 مسکونی 5/104  بلوار وحدت کوچه راد مزایده
مشاهده 11/6/1400 4/6/1400 مسکونی 76 متر خیابان طبرسی کوچه جوادیه مزایده
مشاهده 11/6/1400 4/6/1400 مسکونی 85 متر خیابان طبرسی کوچه حاج تقی مزایده
مشاهده 11/6/1400 4/6/1400 مسکونی 8/67 خیابان شهید کاشانی کوچه خدابنده مزایده
مشاهده 11/6/1400 4/6/1400 مسکونی 7/45 بلوار وحدت کوچه راد مزایده
مشاهده 22/12/1401 20/12/1401 مسکونی نبش تقاطع خیابان آیت ا… عبادی به کاشانی مزایده